Multidisciplinaire werking

Om deskundige en kwaliteitsvolle zorg op maat te kunnen bieden aan onze bewoners, zijn alle schakels van het multidisciplinaire team belangrijk.

Pedagogisch team

De pedagogische dienst bestaat uit een zorgcoördinator (orthopedagoog of psycholoog), een teamcoördinator en de leefgroepsbegeleiders. We werken samen aan de verschillende ontwikkelingsdomeinen van onze bewoners. Hiervoor stemmen we af met diverse partijen binnen en buiten de voorziening: het multidisciplinaire team, netwerk/ouders, school, …

Op twee- of driejaarlijkse opvolgbesprekingen (zorgtafels) maken we samen met de bewoner en de wettelijk vertegenwoordiger afspraken over alle belangrijke aspecten in het leven van de bewoner. Deze afspraken gieten we in een zorgplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Op basis hiervan werken we voor iedere bewoner een aangepast dagverloop en activiteitenaanbod uit. We doen aanpassingen in de begeleiding naargelang de bijkomende noden op vlak van motorische, cognitieve of sensorische ontwikkeling, voeding, gedragsproblemen, emotionele en psychische problemen, autisme, NAH.

Het pedagogisch team waakt erover dat het zorgplan wordt gerealiseerd in de dagelijkse leefgroepswerking. Daarnaast ondersteunt de zorgcoördinator de leefgroepsbegeleiders op pedagogisch vlak rond de aanpak en zorg voor de bewoner in de woning.

Het therapeutische team heeft hierbij een ondersteunende functie.

Therapeuten

 

Kinesitherapie

 

Ergotherapie

 

Logopedie

 

Muziektherapie

 

Therapeutisch paardrijden

Medisch team

Om het lichamelijk en geestelijk welzijn van onze bewoners te bewaken, beschikken we over een uitgebreid medisch team.

Elke leefgroep wordt opgevolgd door een vaste verpleegkundige en huisarts. Het team van verpleegkundigen voorziet een permanentie overdag. De huisartsen komen bijna dagelijks langs en voorzien voor de avonden en weekends een wachtdienst. Aan het Multifunctioneel Centrum (MFC) is een pediater verbonden voor de medische opvolging van de kinderen.

Op regelmatige basis komt een psychiater, een tandarts, een neuroloog, een neuropediater en een revalidatiearts langs. Zij bieden ondersteuning waar nodig.

Elke medische handeling of onderzoek wordt op voorhand met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger besproken.

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst ondersteunen alle andere diensten in de samenwerking met de wettelijk vertegenwoordigers en het betrokken netwerk.

De maatschappelijk assistente plant regelmatig een overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger om te polsen naar hun wensen, verwachtingen en tevredenheid. Zij ondersteunt hen ook administratief.

Elke dag voorzien we een permanentie op de sociale dienst zodat ouders/wettelijk vertegenwoordigers er met hun vragen terecht kunnen. In overleg met de zorgcoördinator ondersteunen we ouders in de zorg voor hun kind en geven we adviezen voor de thuissituatie.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.