< Terug naar het overzicht

 

Nieuws

Interview met ons Collectief Overleg

Wie zijn jullie? Hoelang nemen jullie al deel aan het Collectief Overleg?

Magda: Ik ben Magda Vranckx, de plusmama van Rita in Wilg 2. Sinds 2003 ben ik bij het Collectief Overleg gegaan en sinds maart 2021 ben ik de voorzitter van het Collectief Overleg voor de meerderjarigen.

Kris: mijn naam is Kris Oosterlinck. Ik ben de papa van Ben en Robin. Ben verblijft in woning 10. Sinds 2009 ben ik voorzitter van het Collectief Overleg voor de minderjarigen. Daarnaast ben ik de vertegenwoordiger van het Collectief Overleg in de Raad van Bestuur.

Wat is het Collectief Overleg?

Kris: Het Collectief Overleg heeft volgens mij een drieledige functie, namelijk:

1) toezicht houden dat de kwaliteit en financiële stabiliteit wordt gegarandeerd in de instelling. Dat is de opdracht die je krijgt van de overheid en is bij wet vastgelegd.

2) open inspraak in constructief overleg met de directie en dat over thema’s die zowel door ouders als directie kunnen worden voorgelegd. Dat loopt volgens mij heel goed.

3) interactie tussen de ouders. Dat is nu helaas door corona wat minder geweest. Het is zeer waardevol als je met andere ouders contact kan hebben. We lopen vaak tegen dezelfde problemen en uitdagingen aan en kunnen op die manier van elkaar kan leren.

Magda: Het is wettelijk bepaald dat leden van het Collectief Overleg om de vier jaar moeten verkozen worden. De mandaten zijn hernieuwbaar. Alle cliënten van de voorziening, hun wettelijke vertegenwoordigers en belangenbehartigers kunnen lid worden van het Collectief Overleg.

In totaal telt het Collectief Overleg minstens drie personen voor de minderjarigen en minstens drie personen voor het meerderjarige Collectief Overleg. Naast de leden sluiten ook Fabienne, Koen, Rohnny en de directeur Zorg aan. Het Collectief Overleg komt vier maal per jaar samen en duurt ongeveer 2 uur. Meestal gaat het overleg door op woensdag vanaf 17u30.

Waarom is er een onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen?

Magda en Kris: Het traject dat je doormaakt als ouder van een minderjarige of van een meerderjarige is fundamenteel verschillend. Minderjarigen groeien nog; dat betekent dat er nog veel praktisch uit te zoeken is, er veel verandering is en er meer uitdagingen zijn. Zo gaan de kinderen bijvoorbeeld vaak nog naar school. Je hebt ook meer ondersteuning nodig bij hulpmiddelen, bijvoorbeeld de helm en de rolstoel moeten vernieuwd worden. Bij meerderjarigen liggen er andere uitdagingen. Zo hebben meerderjarigen een andere dagbesteding dan de minderjarigen. Er spelen dus andere vragen. Desondanks de verschillen tussen minder- en meerderjarigen, zijn er natuurlijk ook vele dingen hetzelfde. De beslissingen die genomen worden in het beleid en financiën zijn voor alle bewoners hetzelfde, met een andere focus vanuit minder- en meerderjarigen. Dat is de reden waarom we steeds samen vergaderen.

Hoe ziet zo een vergadering eruit?

Magda en Kris: De leden kunnen suggesties voor agendapunten aanleveren aan de voorzitters die deze op hun beurt bundelen, aanvullen en doorsturen naar de directie. Verrijkt met de punten van de directie wordt zo de agenda samengesteld. Vooraf wordt deze agenda doorgestuurd aan de leden. De vergadering zelf wordt door Fabienne voorgezeten. Er wordt ook steeds een verslag gemaakt dat door directie en voorzitters wordt goedgekeurd.

Kan je eens een voorbeeld geven van thema’s die besproken worden?

Magda en Kris: Bepaalde thema’s vanuit de voorziening komen steeds terug zoals: wat doet de voorziening om kwaliteitsvolle zorg te bieden, zo volgen wij de kwaliteitshandboeken en actieplannen op. Ook de jaarrekening wordt jaarlijks besproken. Andere thema’s zijn: een overzicht van interne en externe meldingen, rechten en plichten, …

Een voorbeeld van thema’s die wij als leden aanbrengen zijn: onderwerpen die uit overlegmomenten komen vanuit FOVIG (Federatie Collectief Overleg personen met een handicap), de inzet van vrijwilligers binnen de voorziening, vragen van ouders enz. Wanneer thema’s meer aandacht vragen wordt er vooraf nagedacht over antwoorden of wordt er bijvoorbeeld een werkgroep samengesteld. Zo is er nu een werkgroep samengesteld rond communicatie met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Hoe is de rol van het Collectief Overleg veranderd doorheen de jaren?

Magda en Kris: De rol van het Collectief Overleg heeft doorheen de jaren aan belangrijkheid gewonnen. Er is op dit moment veel meer inspraak dan vroeger. We vinden dat een goede evolutie. Dat is gegroeid uit wederzijds vertrouwen. Alles gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen. Wij hebben gemerkt dat de directie het Collectief Overleg serieus neemt. De directie weet ook dat wij er met een goede ingesteldheid instaan. Met dat wederzijds vertrouwen en de juiste motivatie kun je mooie dingen doen.

Magda: Daarnaast merk ik dat de sector voor personen met een handicap complexer is geworden. Er worden nu meer vragen gesteld door de leden. De ouders worden mondiger ten opzichte van vroeger.

Waarom zijn jullie lid geworden van het Collectief Overleg?

Magda: om zo goed mogelijk kwaliteitsvolle zorg voor alle cliënten te voorzien. Het Collectief Overleg is er voor alle cliënten. Ik was benieuwd naar de werking en wou er meer over te weten komen. Ik hecht veel belang aan overleg om de kwaliteitsvolle ondersteuning van de cliënten te bewaren. Zo kan ik mee nadenken over het beleid en de belangen en rechten van de cliënten 13

verdedigen. Het uiteindelijke doel blijft om de beste zorg voor de cliënten te bekomen.

Kris: Dat is ook voor mij de ambitie, zorgen voor een warme en kwaliteitsvolle thuis voor je kinderen en andere bewoners. En dat je daar ook een stuk inspraak in kan hebben. Ik was vooral benieuwd naar hoe het loopt in een voorziening. Daarnaast hecht ik er veel belang aan dat mijn zoon en alle andere cliënten een zo aangenaam en kwalitatief mogelijk tweede thuis vinden binnen de voorziening.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Magda en Kris: We hopen dat we op hetzelfde niveau kunnen blijven werken als dat we nu doen maar dat er wel wat nieuwe mensen bijkomen voor het minderjarig Collectief Overleg. Het is fijn als er wat meer respons komt vanuit de ouders. Juist nu met de transformatie binnen Stichting M. M. Delacroix met de nieuwbouwprojecten. Dan is het toch waardevol om in het Collectief Overleg te zitten. Het is belangrijker dan ooit om inspraak te hebben. Bijvoorbeeld, de slagboom die op campus Ten Haghedorne staat, is een voortvloeisel uit het Collectief Overleg. Met de coronamaatregelen mocht je niet meer met de auto tot aan de woning. Met de slagboom hebben we de toegang tot het domein wat meer kunnen controleren, met de procedure van aanmelden erachter. Op die manier werd het wel weer mogelijk om tot aan de woning te rijden, hetgeen vooral tijdens de natte wintermaanden zeer welgekomen was.

Daarnaast is het mooi om te zien dat Stichting M. M. Delacroix zich nog meer als een kwaliteitsvolle zorgorganisatie wil profileren.

Als klankbordgroep willen we helpen om de kwaliteit meetbaarder te maken en zo nog beter de zorg af te stemmen. Wij kijken positief naar de toekomst!

Jullie zoeken nog nieuwe leden?

Kris: Ja, er zit nu een risico dat we niet aansluiten bij de behoeften van de minderjarigen omwille van het feit dat onze kinderen ouder en bijna meerderjarig worden. Het is belangrijk dat de belangen van de minder- en meerderjarigen goed verdedigd worden. Daarom zijn we sterk vragende partij om nieuwe mensen in het Collectief Overleg voor de minderjarigen te verwelkomen. Je kan heel veel bijdragen en echt iets betekenen, niet alleen voor je eigen kind maar voor alle cliënten bij Stichting M. M. Delacroix.

Magda: Werk maken van inspraak en participatie in de organisatie is een proces dat moet groeien. Een voorwaarde daarvan is dat alle betrokkenen, zowel de vergunde zorgaanbieder als de gebruikers ervan overtuigd zijn dat de inspraak en participatie een meerwaarde zijn voor kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap. Daarom vragen we steun en hulp van de ouders om van gedachten te wisselen.

Heb je interesse om deel uit te maken van het Collectief Overleg? Of heb je ideeën of suggesties hoe wij het leven van de bewoners nog aangenamer kunnen maken? Je kan vrijblijvend contact opnemen met Kris via familie.oosterlinck@telenet.be.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.